Multidisciplinair team

Wie werken er op De Wissel?
Het team van De Wissel telt ongeveer 40 personen. De groepen hebben een of twee vaste leerkracht(en). Daarnaast lopen ook studenten van de PABO of van het MBO stage. PABO studenten zijn gericht op het zelfstandig lesgeven aan een groep. MBO stagiaires ondersteunen de leerkracht in of buiten de groep met werkzaamheden.

De groepsleerkrachten van onze school zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg die leerlingen krijgen. Zij worden daarbij ondersteund door een multidisciplinair team, dat bestaat uit intern begeleiders, orthopedagogen, een logopedist, een schoolmaatschappelijk werker en kinderoefentherapeuten. Daarnaast werken bij De Wissel de directie, administratief medewerkers, de conciërge en verschillende onderwijsassistenten.

De juffen en meesters
De speciaal opgeleide leerkrachten scheppen structuur, rust en duidelijkheid en hebben veel geduld. Zij zorgen dat de kinderen zich veilig en uitgedaagd voelen. Ze hebben oog voor de individuele behoeften van leerlingen en sluiten aan bij hun eigenheid en hun niveau. Alles is erop gericht dat de kinderen (weer) plezier krijgen in het leren. Onze leerkrachten denken in kansen en oplossingen, in plaats van in problemen. In hun werk worden ze ondersteund door een multidisciplinair team.
​​​​​​
Intern begeleider
De intern begeleiders (ib'ers) coördineren alle zorg rondom onze leerlingen. De ib'ers ondersteunen ook de leerkrachten, bijvoorbeeld met het maken van groepsplannen. De groepsleerkrachten bespreken een aantal keer per jaar de ontwikkeling van de kinderen in hun groep met de ib'ers.
 
Orthopedagoog
De orthopedagoog ondersteunt leerkrachten en voert onderzoeken uit, bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, welbevinden of persoonlijkheid. De orthopedagoog heeft een belangrijke rol in de zorgbesprekingen die op school plaatsvinden en in de Commissie van Begeleiding.
 
Logopedist
De belangrijkste taken van de logopedist:
  • Screening of een leerling logopedie nodig heeft.
  • Behandelen van leerlingen die problemen hebben met mondelinge taal (logopedie-behandeling).
  • Uitvoeren van groepstaalactiviteiten in de observatiegroep voor jonge kinderen.
  • Begeleiden/adviseren van leerkrachten op het gebied van taal- en spraakontwikkeling.
Om onder schooltijd meer leerlingen te kunnen behandelen, werken we ook samen met logopediepraktijk Spraakwater. Zij hebben een praktijkruimte binnen de school. De vergoeding van deze behandelingen loopt via de ziektekostenverzekering van de ouders.
 
Schoolmaatschappelijk werker
Als een kind op school of thuis problemen heeft, kunnen de school of de ouders de schoolmaatschappelijk werkster inschakelen. Zij kan ondersteuning bieden in de thuissituatie als dat voor de ontwikkeling van de leerling belangrijk is.
Als er in de thuissituatie andere of langdurige ondersteuning nodig is, verwijst zij naar een externe instantie (bijvoorbeeld maatschappelijk werk).
 
Kinderoefentherapeut Cesar
Leerlingen in de observatiegroep krijgen bewegingsonderwijs van de kinderoefentherapeut Cesar. Als een leerling motorische problemen heeft, bijvoorbeeld met bewegen of met schrijven, kan deze therapeut de leerling onder schooltijd onderzoeken of behandelen. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. De vergoeding loopt via de ziektekostenverzekering van de ouders.