Doelen van De Vreedzame School

 

Het programma streeft binnen onderstaande gebieden naar:

Schoolcultuur
-grotere verantwoordelijkheid van kinderen
-meer betrokkenheid bij elkaar
-blijvend werken aan een veilige sfeer
Kinderen
-sociale en emotionele vaardigheden vergroten
-vaardigheid in conflicthantering aanleren en trainen (= o.a. mediatie)

Leerkrachten
Bewust bouwen aan een groepsklimaat door:
-onderzoeken eigen houding en vaardigheden
-openheid, bereidheid tot gelijkwaardige interactie
-instructie en klassenmanagement onderling op elkaar afstemmen

Ouders
-betrekken bij de schoolcultuur

De veiligheidsthermometer
-wordt jaarlijks in oktober afgenomen
-brengt de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel in kaart
-indien nodig volgen acties hierop ter bevordering van een grotere veiligheidsbeleving

Mediatie
Op onze school wordt door leerlingen van de bovenbouw tijdens de pauzes gemedieërd. We streven o.a. naar het vergroten van verantwoordelijkheid van kinderen voor de groep en de school. Mediatie is het meest tastbare resultaat hiervan.

Wat is mediatie?
Bij mediatie bemiddelen kinderen op school bij elkaars conflicten. Binnen de Vreedzame School worden kinderen hiervoor opgeleid.

Welke kinderen mediëren?
Kinderen uit de bovenbouw mediëren. Deze kinderen hebben een training van drie maal een dagdeel gevolgd.

Hoe ziet de mediatie er op de Wissel uit?
Er zijn twaalf mediatoren die om de twee dagen dienst hebben.
Elke dag lopen er twee mediatoren op het schoolplein. Zij letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of een conflict. Ze zijn herkenbaar door speciale gele hesjes. Er hangt een foto van hen op het prikbord bij alle drie de ingangen, zodat ze voor iedereen herkenbaar zijn.
De mediaties vinden plaats in de buurtruimte van de school. De mediatoren werken met een stappenplan. Na afloop wordt er een mediatieformulier over het, opgeloste, conflict ingevuld.

Voor meer informatie kijk op: http://www.devreedzameschool.nl/